Privacy verklaring

  1. Contactgegevens

 

PASS Sports Coach Academy

Laan van Maarschalkerweerd 14, Utrecht

www.pass-coach.academy

info@pass-coach.academy

 

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

PASS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. PASS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verwerken en behandelen van uw aanvragen, verzoeken en/of opmerkingen via ons contactformulier;

– Verwerken en afhandelen bij het gebruik maken van onze diensten;

– Het afhandelen van uw betaling(en).

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de bepaalde dienst, verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Beroep

– Bondsnummer

– Achtergrond opleiding en werkervaringen incl. diploma’s

 

  1. Hoe en hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard, waar alleen geautoriseerde personen toegang tot hebben. PASS bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om er verzekerd van te zijn te kunnen voldoen aan de overeengekomen opdracht met u. Indien aan de orde worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

  1. Delen van uw persoonsgegevens met derden

PASS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij schriftelijke overeenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PASS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Pass Sports Coach Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pass Sports Coach Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  1. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PASS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via onze contactgegevens*.

* Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, op uw verzoek. 

  1. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

PASS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen geautoriseerde personen van PASS hebben toegang tot de met een wachtwoord beveiligde gegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op.

 

  1. Beleid datalekken

Uiteraard doet PASS haar uiterste best om de kans op data lekken te voorkomen. PASS heeft een passend beleid voor de omgang met datalekken. Indien u, dan wel PASS een datalek vaststelt, dan zal deze de andere betrokkenen hierover onverwijld informeren. PASS verstrekt ingeval van een datalek alle relevante informatie aan u met betrekking tot het datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het datalek en de maatregelen die PASS treft om aan zijn kant de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Aanvullend informeren betrokkenen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben, zoals bedoeld in artikel 34a, lid 2, Wbp.
PASS stelt u bij een datalek in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het datalek. Betrokkenen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Wbp of andere regelgeving betreffende de verwerking van de persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
In geval van een datalek, voldoet u aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Beide partijen kunnen in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, PASS een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten. Op verzoek van u kan PASS hierin bijstaan en adviseren. U zal de betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk. Beide partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.

  1. Klachten en contact

 

PASS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen

Wenst u contact op te willen nemen met PASS dan kan dat door gebruik te maken van de bovengenoemde bedrijfsgegevens.